детские игры аркады
игры для мальчиков
новые игры про Масяню

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

     У збірнику наукових праць "Науковий вісник" Інституту професійно-технічної освіти НАПН України висвітлюються:

1. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників.

2. Концептуальні засади модернізації професійно-технічної освіти.

3. Інформатизація професійно-технічної освіти.

4. Проблеми професійної орієнтації і виховання в системі професійно-технічної освіти. 

     До збірника приймаються лише наукові статті експериментального, узагальнюючого, методичного і методологічного характеру, в яких висвітлюються результати наукових досліджень (із статистичною обробкою даних), що мають теоретичне і практичне значення, є актуальними для професійно- технічної освіти й раніше не публікувалися. Стаття має бути побудована в логічній послідовності, без повторень і граматичних помилок,із чіткими формулюваннями, насичена фактичним матеріалом, містити огляд наукових досліджень учених та сучасного стану проблеми, постановку завдань, методику (методологію), результати досліджень, їх обговорення,висновки й список літератури.

     Наукові статті, надіслані до друку, повинні супроводжуватися:

• витягом із протоколу засідання лабораторії про рекомендацію статті до друку;

• рецензією (для аспірантів та докторантів);

• ключовими словами й авторським резюме – реферуванням (українською, російською та англійською мовами чи іншою мовою – для зарубіжних авторів);

    У лівому кутку чільної сторінки – індекс УДК. Посередині великими літерами – заголовок статті. У правому кутку – курсивом: прізвище, ім‘я та по батькові (повністю, без скорочень) автора статті; ступінь, звання, посада,установа.

      Обсяг наукової статті 8–12 повних сторінок. 

     Увага!

      Статті з використанням комп‘ютерного українського перекладу не приймаються.

     Текст повинен бути набраний у редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегль – 14, для таблиць

– 12. Поля таких розмірів: ліве – 30мм, праве, верхнє та нижнє – 20 мм. Міжрядковий інтервал – 1,5. Абзац –1,25 мм.

      У статті не повинно бути зайвих недрукованих символів.

   Не використовувати примусовий та ручний перенос слів. Автоматично встановити заборону «висячих» рядків. Не встановлювати відступ (абзац)першого рядка табуляцією або кількома проміжками. Сторінки повинні бути пронумерованими. Посилання на використану літературу в тексті, формули, таблиці, рисунки, схеми, графіки виконуються згідно з вимогами. Посилання в тексті на джерела треба зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання.

   Авторське резюме (реферування) виконує функцію незалежного від статті джерела інформації.

     Авторське резюме має бути:

• інформативним (не містити загальних слів);

• оригінальним (не бути калькою анотації);

• змістовним (відображати основний зміст статті і результати досліджень);

• компактним, але не стислим (обсягом 230–250 слів).

  Назва організації та відомства. Відсутність інформації з афіліювання авторів або неправильні, неповні дані призводить до втрати даних у профілях авторів та організацій, створенню множинних профілів, втрати даних про публікації.

  Правильний варіант – повна, перекладна, офіційно прийнята назва організації із вказівкою відомства та повна юридична адреса. Обов‘язково надати й англійською мовою.