детские игры аркады
игры для мальчиков
новые игры про Масяню

 

РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ

«Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка»

Метою журналу «Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка», заснованого у 2011 р., (далі: «Науковий вісник ІПТО») є висвітлення у вітчизняному і світовому науковому просторі широкого спектру проблем професійної педагогіки через поширення результатів наукових досліджень провідних учених, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів та вчених звань. Розкриття цієї мети забезпечує координацію фундаментальних і прикладних наукових досліджень різних фахівців у галузі професійної педагогіки та сприяє їх актуалізації.

Специфіка і тематична спрямованість видання. Журнал публікує результати наукових досліджень, оглядові статті та дискусійні матеріали в таких галузях професійної педагогіки: теоретико-методологічні основи розвитку професійної освіти і навчання; методичні засади професійного навчання майбутніх фахівців; зарубіжні та історичні аспекти розвитку професійної освіти і навчання. Видання розраховане на відомих учених у названих галузях знань, викладачів вищих навчальних закладів, а також науково-педагогічних працівників коледжів, технікумів, професійно-технічних училищ та інших освітньо-виховних установ системи професійної освіти.

Пріоритетні завдання редакційної колегії журналу «Науковий вісник ІПТО»: постійно працювати над підвищенням актуальності й наукового статусу видання; забезпечувати дотримання наукових та морально-етичних стандартів і принципів відбору отриманих наукових матеріалів, визначення процедури їх рецензування та пріоритетності публікацій; полегшувати доступ читачів до матеріалів видання; сприяти введенню вітчизняного досвіду професійної освіти у світовий інформаційний простір.

Основні принципи

редакційної політики «Наукового вісника ІПТО»

Принцип науковості є основним у процесі формування змістової політики редакції та селекції отриманих наукових матеріалів.

Редколегія засвідчує важливість дотримання авторами наукових статей головних принципів наукової подачі інформації: актуальність представленої проблеми для розвитку професійної педагогіки та вдосконалення вітчизняної системи професійної освіти; точність фактів, цитат, власних імен, географічних назв, посилань на літературні джерела та інші відомості; достовірність висвітлених думок та ідей; повнота заявлених у статті завдань; доступність викладення матеріалу; збалансованість охарактеризованих наукових поглядів та авторських ідей; теоретична і практична значущість сформульованих у статті висновків. З цією метою аспіранти та автори без наукового ступеня повинні окрім статті надсилати до редакції рецензію та витяг із протоколу засідання кафедри (наукової лабораторії) про рекомендацію статті до друку.

Редколегія забезпечує інформування авторів про наявність у кожній статті обов’язкових структурних компонентів, а саме: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується наукова праця; постановка завдання й формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших наукових розвідок. Статті, що не відповідають цим вимогам, повертаються на доопрацювання після висновків наукового редактора.

Усі отримані редакцією матеріали проходять наукове, літературне й технічне редагування. За рішенням редколегії статті можуть направлятися на незалежне експертне рецензування. З цією метою при редакційній колегії створюється експертна комісія з фахівців високого наукового рівня, котрі мають досвіт і науковий авторитет у галузі професійної педагогіки. Склад і діяльність комісії визначаються «Положенням про порядок рецензування статей», затвердженим Вченою радою Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

У процесі формування змісту кожного номера перевага надається статтям, у яких публікуються результати наукових досліджень за темами науково-дослідних робіт Інституту професійно-технічної освіти, членів міжнародної редакційної колегії «Наукового вісника ІПТО» та статтям інноваційного новаторського характеру, що виявляють нові напрями й аспекти розвитку професійної педагогіки.

Сприяння введенню статей у світовий інформаційний простір. Науковий журнал «Науковий вісник ІПТО» публікує ексклюзивні статті українською, а також англійською, польською та російською мовами (за вибором автора), не призначені для публікації в інших виданнях. До кожної статті додається виконаний трьома мовами розширений реферат (розгорнуте резюме), що містить агрегований опис основних здобутків автора та приклади конкретних результатів досліджень, що висвітлюються у надрукованій статті. Для того, щоб забезпечити доступ світової наукової спільноти до розробок авторів, цей реферат разом із повним текстом надрукованої статті розміщується на сайті видання та надається до зовнішніх бібліографічних і реферативних баз даних. Редакція повинна постійно вести роботу, спрямовану на забезпечення представленості журналу у провідних бібліотеках України та світу.

Спрощення доступу читачів до матеріалів видання. «Науковий вісник ІПТО» є періодичним виданням із відкритим доступом. Це означає, що його зміст перебуває у вільному безкоштовному доступі для користувачів, яким дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, або робити посилання на повні тексти статей у цьому журналі, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або автора. Зазначене відповідає визначенню BOAI (Budapest Open Access Initiative) щодо відкритого доступу. Авторські права на надруковані матеріали залишаються у авторів, при цьому відомості про copyright наводяться на кожній сторінці журналу. Автор несе всю повноту відповідальності за зміст надрукованої статті та достовірність наведених у ній результатів і розрахунків. Надсилаючи статтю до редакції автор дає згоду на її публікацію та вільний безкоштовний доступ для читачів.

Забезпечення взаємодії провідних фахівців у галузі професійної освіти та молодих учених. Журнал «Науковий вісник ІПТО» орієнтується не лише на поширення наукових досягнень відомих учених, але й на створення умов для творчого самовираження обдарованих молодих науковців. З цією метою склад редакційної колегії підібрано таким чином, щоб можна було надавати кваліфіковану допомогу всім дослідникам, які перебувають у творчому пошуку.

Підтримка постійної активності видання. Пріоритетом редколегії є забезпечення стабільної регулярності виходу випусків журналу. Набір статей до «Наукового вісника ІПТО» здійснюється щорічно до 25-го числа у квітні й жовтні, а розсилається авторам регулярно після 25-го числа кожного травня й листопада поточного року.

Дотримання наукової етики в публікаціях і в процесі роботи редакційної колегії. Журнал «Науковий вісник ІПТО» підтримує основні етичні вимоги до наукових публікацій Комітету з етики в публікаціях (COPE). Ці вимоги встановлюють основні норми поведінки й обов’язків членів будь-якого професійного наукового співтовариства у ставленні один до одного й до громадськості. Вони також забезпечують право кожного автора на інтелектуальну власність. Усі залучені до процесу публікації особи (автори, редактори й рецензенти) мають орієнтуватися на принципи етики у наукових публікаціях. Редакційна колегія та рецензенти наукового журналу «Науковий вісник ІПТО» зобов’язуються без упередження розглядати всі надіслані до редакції рукописи, оцінюючи їх незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також становище або місце роботи автора.

Члени редакційної колегії наукового журналу повинні шанувати інтелектуальну незалежність авторів. Якщо редакторові представлені переконливі свідчення того, що основний зміст або висновки роботи, опублікованої в журналі, є помилковими, редактор повинен сприяти публікації відповідного повідомлення, що вказує на цю помилку. Це повідомлення може бути написане будь-яким незалежним автором, який виявив помилку. Редколегія просить повідомляти про будь-які випадки плагіату, зловживання службовим становищем чи порушення наукової етики в публікаціях (nauk.visnyk.ipto@gmail.com)

Інформування авторів про вимоги щодо змісту статті, технічні правила й послідовність її оформлення та порядок прийняття до друку. Редколегією журналу всі ці правила викладені у спеціальному листі «Інформація для авторів», який є обов’язковим компонентом змісту кожного номера, а також розміщений на сайті видання.

Правила підготовки статей до видання надають можливість друку матеріалів будь-якому науковцю у разі їх відповідності вимогам щодо якості публікацій у «Науковому віснику ІПТО».

Забезпечення прозорої процедури рецензування статей. Процедура рецензування передбачає роботу з внутрішніми експертами журналу (експертна комісія), які є визнаними фахівцями у відповідній до статті сфері знань. Окрім членів вітчизняної редколегії журнал формує також міжнародну редакційну колегію, утворену з широкого кола науковців із різних країн світу.

Редакцією передбачена чітка процедура контролю прийнятих до публікації статей, метою якої є: забезпечення відповідності матеріалів вимогам наукового стилю викладення; стимулювання більш відповідального ставлення авторів публікацій до якості цитування; досягнення високого рівня актуальності надрукованих матеріалів та підвищенння до них інтересу в колах світової наукової спільноти.

При прийнятті матеріалів до розгляду використовуються спеціалізовані програми для визначення відсотку унікальності авторського тексту, результати роботи яких виноситимуться на засідання редколегії під час визначення можливості прийняття статті до друку.

Стаття приймається до друку лише після її обговорення на засіданні редколегії журналу при наявності позитивної рецензії внутрішнього експерта та підтримки більшістю членів редколегії, які є фахівцями у тій же галузі знань, що й автор статті. У разі аргументованої відмови щодо друку статті в черговому номері рецензія та рішення редколегії надаються авторам у письмовій формі, що надає їм можливість доопрацювати надіслані матеріали й опублікувати їх у наступному номері.

Повністю підготовлений номер журналу розглядається та рекомендується рішенням Вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

Випереджальний розвиток та відкритість видання до пропозицій. Будь-який читач чи потенційний автор має можливість звернутися до членів редколегії за поясненнями незрозумілих питань чи з певними пропозиціями, надіславши листа на електронну пошту видання. Редколегія журналу «Науковий вісник ІПТО» має постійно працювати над тим, щоб видання було теоретично, методологічно й методично актуальним у процесі розвитку вітчизняної та світової наукової думки в галузі професійної педагогіки.